FANDOMLil' Guy

DragonEye4 is a user, known for having a name that starts with a "D" and ends with a "4". He is the only person on the Sporum whose name is DragonEye4, the only person also to have the name 4eyenogard if his name is spelled backwards. He is unique in his being perhaps the only person to have exactly 4106 posts at the time of the creation of this page.


Awards

 • DragonEye4 was appointed Soldier by the Knights of Lusum, before the organization collapsed.
 • DragonEye4 was appointed assistant-sub-lesser-secondary soul third class by Didzo's Ego before MUD collapsed.
 • DragonEye4 was appointed berrypicker in the Shaman Guild 2, before that incarnation of the organization collapsed.
 • DragonEye4 was appointed Moderator of Post Terra, before it was hit by GodMod wars and slowly died over the course of hundreds of pages.
 • DragonEye4 was moderator of Post Terra when it recieved the award for best adventure roleplay 2009, before it ended and was locked.
 • DragonEye4 is the best creator of cells in Spore, until someone can beat Lil' Guy.

Important threads made by DragonEye4

 • The Knight Petition - A petition made when DragonEye4 was still young and naive, thinking it would make a difference.
 • Spore Gangsta Edition - Yo, DragEye4 is in da howse!
 • Spore Behavior Bonanza - A long well-though out feedback thread that died after 3 pages
 • The Reunion of Madness - A fanfiction that died because DragonEye4 gave up on it because only one person read it.
 • The Jak and Daxter Roleplay - A Roleplay about Jak and Daxter, that died when all the members got mad and left.

Other

Dra͞g̡oņE̵ye4 c̵uŗren̛ţly̨ i̵s ̡p̨a̶r̴t ̧of ̸s͞evèral r͞ol̴e͠p̡ĺay͠s͠, ̕and ͡p̶o̡s̨ts͠ in̷ m̵any other̷ t͜hre͠adş. ̡H̵e àppr̀ove̶s̸ ̕o̧f ̧M͘a̧x̵is'͟ ̷n͡e͠w̡ ̴rul̛e͠, b́u̸t ͠t̷h̡i̵nk̵s͠ ̴th͏at́ ͜the̸ ͠b͘e̵st̷ s̛oluti̶ơn ̶wo͝ul̡d̀ ̷b̕e to͜ ̀d̕e̴lete ̡f҉ree ͟t͞r͜ia҉l ̸a̷c͟counts͘.̀


I͗̉̉͋̓́̎nͨ͐̔̆̓̇ ̆̃͌t̎ͧ̄ͫ̃̌̓͌h͛̾ͤ̃͐̆ͭ̃̇eͮ͐̓͐̇ͥ̾̚ ̆ͬ̃͛̄̀͑̚̚p͛̍̆ͤ̇ǎ̾ͦ̓͋͒̾sͫ́tͣͮ͌ͨ,̾ͣ ̇ͦ͛̈͌̽̅̿h͊͗̔̋́ͨ̀eͪ̉ ̎͑͐̆̒ͥ̚h͌ͧͯ̚a̿̏͛̓̽ͩͣď̂̍͗ ͮmͣ͒ͮͨ̌ͤ͒a̍n͗̐ͦͪ́̀̄ỷ̾ ͗̔́̄̚ǐ̇̐̋̿̀ͭ̄̚dͫ̃̎͆ͩͭ̇ě͛͐̈́͛aͫͩ͛̾̓̈́̔̚sͨ̇̅̇̉̆ͭͧ ̋ͮ̂̈́̚ĭͪn̔ ̍̾̽͛̈́t̆ͭḧ̀̉̐ͫe͋ͮ̒͐̏̎ ͥ͆f̾̑e̽͂̏̎e̎̊ͧ̆ͭ̌d̀̌̾̈̽͛b̽̚aͯͮͤ̄c̈́̈́̍ͭ̿̇̏͛k̿̿ͭ̎ͫ ͬ̾ͦ͑s͑ë̓͑̂̈́̓͂c̃ͥt̓͑iͩ̈́̋̅ͣͫó͛̇̑ͫ͐̏n͋̓ͭͨ̀̏ͫ̍̓,ͧ͌ͬ̐̇̋̒ͭ ̔͒̿͒͊͋̅̚b̓̍ͫͣ͒uͧ̓̎͛̃t̋ͦ ̈̇́͛ͤ͐ͨͧh̓̾͛̂͒͌̉̓eͯ͌͒̎ͬͧ̋ ͮ̿ͪͭ̏̒iͫͪ̑́̉͌̑̊s͋̅̋͌ ̉̅c̐ǘͪͬ͐̉r͆̊ͨ̌̈͒r̈́̍͂͋̀͋ͫ̿̄eͫ̓ͪn͋̃̈̍͊̐̔ͫ̚tͧͤͧ̓ͯ͆̆̚l̉̾y͗͂͒̽ͮ͒͋ ̈́͂aͨ͒̽̋ͬ̾̈́ͫ ̎̔̉bͧ͌̆̌͐ͩ̚iͧ͒ẗ͐̎ͣͮ ͩ̽ͭͩ͐̅̊̾h̏͂̔ͤ̓oͩͣ̓̓ͥͥ̐̚p̑ͥ̔͌ͬ̓̉́eͥ͑̃͋̃l̇̑̈̓̈́ėͪ̿̑ͦ͌sͧ̇̅̈́̚s̏̾̒ͦ,͌ͩ̽͊ ͭͤ̿ͯ͌̀b̓ͨ͌̓ͥe̋͆̔ͨ͆͒̑̎̔l̊̈́̉ͭͭ̈ͩ͒̿ỉ̂ėͮ̏͒v̎̋i̒̋͋̐̽nͦg͐̿̾̄̽͂ ͧ̈͑t̂ͭ̍h̉ͧå̓ͥ͐tͮ͊͒ ̌̓͗Ḿ͗ͫ̿͗ͫ̍a͒ͯx̔ͩ̄͊͗ͭͬiͩsͫͯ̅̌̒ͥ̈̌͑ ͌ͭ͆̆͆wͤͦͥ̏ͣĭ̎̑̌͆̊̎lͦͭ̚lͧͪ ̏ͭn͐ͩ̓́͛͊̚e͒̎̽́̈͐͌v͊̊e͆͑̔ͤ͐ͭ͂̏r͋́̒ͮͥ̀ͬͧ ͯ͗̔̄̒ͨ͗eͣ̓̑̌ͤ̑̄̎xͩ̆̓̈́͋͐cͣ͒̎̎̍̊̿èpͥ͑̽ͭ̅ͪť̓ͧ̿̄ ̓͋̽͊̔ḧ͊̌̾̈́͂̈́ͣi͊ͪͪ͐̔s̐ͤ ̍̀̋̋͛ͫ̂̏ï̐ͤͫd̓̋̂eͫ̑̚a̔́́sͦ̈́̒̀.̐̐ͥͧ̋̃ ̐ͯ̿ͤ͐ ̒̎̚H̑ͨ͗e͌̾̓̉̅͛ ͐̑̾̀̆͛ͯsͩ̃u͗̏ͫ̈͗p̿͌ͪ̒̃̿̏ͧpͪ̐̐̍̉o̎̏ͥ͌̀̊̏r̄̀t̿͋ͩ́ͦͧë́̃͑̈̒d̔ͮ̿ͦ̃̽́ͫ̏ ͭ̔͗̎̀̄ͣ̚t́ȟ͊ͫͩ̅̑è ̆̾͌̎ͮ̒U͌͆ͩ̋n̽b͂ͮͩ͗aͣͩͨ̇̚nͥͫͣ̋ ̓̄̾͛̋̑̎ͫR͗ͬ̂̋̔́ȇͪ̆̌ͤ̄b̍ͩe͂̂̿̃̉̊̄̽c͊ͯͩ͑c̎̐ȧ̋̈́̇ ̐̂ͦͣ̎̃Ṕ̄ͭͤ̉͒͌́̉e̾ͦͬ̈́̐͆̾ͯ͂t͒̓ī̀oͦ̌̐͒nͧ̐ͫ,͆ͨͫ̓͂̓̈́͆ ͪͣ̂̃̿̆ͤ̋͛b̔ͣ̚uͬ̆ͫͦtͪ͌̑ͨͮ̍̃̌͒ ͒̈́͛̈́n͊o͗̎̀̃ͪt̓͂̈́ ̔̀m̐̊ͭa͌n̓ͣ̀y̋ͦ̚ ͣǒ̀̎ͪͤt̆̍́͛hͬ̅e͂̾̃͑̏̊͌͆r͋s͗.̾͂̔͊ ͌ ͭ̾͗̾̿͒͑Hͥ̑ͭ̈͌ͭeͩͫͮ ̔̄iͭ̿̔ͥͨ́̊͛s̿͆ͯ̎̉̃ ͗͛̄g͛̓ͧoͦ͋ͥ̽iͩ̋́͐n̓͗͒̄ͥ̾̇̚̚gͭ͗̓ ̇̀̇ͦt͒̆͊ͭ͋ő͑͐͆̆͛̑̚ ̽̑ͨc̈́̇ͯ̐ū͒̂͂̐t̔ͭ͑͆ͧ̽ͦ̀̚ ͯ͒ͤͣ̒̓̋d̒̏̌ͤ̈́̚o͋͊̐w͛ͮ͌nͨ̑͐ͭ̑ͣ̑̚ ͭo̓̽̆n͐̈́ͪ͋̊̅ͬ̄̋ ̄t̿́̽̋͌h̍ͥe̊̊̅̿͋̉ͧ ̽̍̈́̔͋ͫ̓̎́Sͫ̾̉̚pͬͬ̈̑ͣͤ̓̊̋o̊̉ͬͯͮ̊͛r̄͂̀̓ǔ͊m̌̄̓͂̏̈ͪ ̐ͦ͆̇̄ͤsͧͤ̐oͯ̃o̓̓̊̇̓ͯn̅̾̒̅̌̊̋ͬ.̾

D̟̣̳̜̻̰̄r̨̭̪̬̲̼̖̯̒̉̋̉̒̌͛ả̦̩̹͍̭͚ġ̛ͯ̍̐o̖̩̠̤͌ń̖̱̳́E̤̮̻͖ͤ̍͐ͨͅý̻͕̦͈̞͕̭ͭ̇̉ͤͣͦé͍͕͙̳̗̝̂4̳͍͉̆ͯ̓ͧ ̽̋̄̑̑̚ͅi̛͖͙͉̜s̖̠̳̥̘̰̩͋̈̓͋̚͟ ̧̝̱͎͔̬p͍̹̻̱͚ͨ́a̎͋ͫ̇̏͠r͇̱͗̂t̙͎̺̘͔̺̥ ̂̊̈́͛̔͗̽ỏ̡̑̑̎f̻ͥ͌ͮ͗ ̞̃̈́͑ͥ͂̓̚t̛̮͉̻ͩ̑̎ͬh̡̙͉̣̪̟ͥ͑ͪ̈e̛ͪ̉̂ ̬̱͈̯̉̎̌̈́T̘̼̉̍͗ͯ̋͒h͉͙̬͚͓͌ͮͮ͞r̰̟̟̲̩̤ͧͯ̅͑̐͝i̷͔ͤ̂v̹̺ͯ̑ͬ́ͅͅe͇̘̭̥̙ ̠̦͎́̊͢P̛̘̘͈͚̩͚r͚͊̉̍͒̎ͨ̑ò҉jͩ͆ͧͧ̓͛e̳̖̰̥̖̊͊̆c̱̳͇̝̬̮̳̍̂̂ͥ͌͛ͯt̔ͧ̐͏͍̙̘,̛ͦ̈́ ̵̒̏̈̇̓́w̭͎̬̦̄̃̃̾̅̉ͣḣ̨̪̭̼̠̩i͈̱̼̠ͫͤc̖̙͌̍ͮh̴͈̗͍̼ͣͧ̄̎ ̛̬̗̙̩̲̪ͩͭ̋́̏ā͕͉͎̭̟ͨ̾ͫ̓̃́ͅi̢͔̥ͥ̒́̊̔͗̆m͙͔ͨ̑ͬͬ̿̿̾s̗͈̝̳̱͚̤͒͛̉̚ ̩͊̑̆͟ă̭͈̲̻͎͋͗ͯ̚ͅt̛̜ ͉͙̬̠ͫm̗̦̻̩̩̳̖͌͜ȧ̠̝̘̈̆k̶̑̆͋̊̀i̼̩̲̇̿̊̑̍n̵͙̫̦͎̮̞̉ͤ̔ͩ̌̇̓g̉͊ ̼͎̞̙͇̻̇ͫ̂̅a̦̻ͫ̈͑̅̚ ̫̱͍̻̼͔ͧͦ̔͒̊͂̓̕r͖̳̠ͤ͐̈̌̋ȅ̺̥̹͉̒̉̑ͫ̑̎a̟͙ͯ͌̑̉ͤͤl̝̈i̹̹̜̭͕͍ͣ̐̆̓͋s̴̮̮̝͇̰̫ͣ̀̽ͦͨ͂ͬt̳̭͖͍ḯ̡̝͍ċ̼̜̫̃̎͌́ ̱͈͚̞͔̰͠e̬ͩ̌ͧ̽̉͒̄v̻͎͎̝̉̈́o͚̻̬͙̥ͨlͪ̌̍͂̏͂͏͓̟̝̪̦ṷ̸͉͔̣̥͑t̡̫ȋ̷̯̰͎̈́͑ͥ̈́̈́̐o̮̯̥̩n̰̟͈̻̑ ̺̻͎͆ͪ̊̕g̳̖̙̯͔͇̅ͨ̌ͧͥ̆͗à͎̹͉̆͌͆m̦̤͙̰͙̞ͨͥ̅ͨe̻̞̦͈̲͉ͭ̏͌͒̑.͚̲̠̭̘̼́ͅ ̼̀͂͛ͤ̌̀̚͜ ̗̤̩̳̣H̰̟̯ͭ͋ͧ̑̃e̗̻̫̞̬͗̋́ͅ ̯̦̩̝͈͠ȉ̜͖̙̳̤̖̄͢s͇͔̜̦̼̏ ͩ̋̉͑ͣͩ҉͚͈̤̦a̱ͭ͗ͦ͛ͩ̉̈l̝̪ͤ͛͛s̭̺̟͆oͧ͌̀͐҉̭̟̞͖ ̵͋ͩ̂̿̓ͣͫṗ͇́̍ͭ̉a͂ͣ͂̍̀̑̚r̆t̴͙͚̯̞͎̣̝ ͇̳̮̮ͫ͛ͯ̃̈́̄ͅo̴̺̲͔̜ͮ̑f̜͇͖̯̆̑ ̲̼̳̤̲͉̿́͢N̙̺â͚ͥt͌ͥ̑͆͏͙̦̤͕̗̺į͇̦̹̜̓ͪ͂ͅo̸̪ͤ̽̎̽̓ͯn̳͔͙̭̜̖ͪ͊̿ͅs̟̩ͭt̘̹̙͈̦̪̉ả̵̺̞̝̿̈ͤt̡̄̍̎ͤ̂è̺̪͌ͤ̔͡ͅs̡̈̆͋̐̑͊ ͎͙̞ͥ̏͋̀ḁ̦̯ͣ͐̿ͫ̾͗̈ṇ̵̯̠̃ͦ̽̌ͧ̎͛d͏̝͚ ̷͖͕̝s͔̙̗̙̾ͫ̽̇̆ͦ́o̟͇͛̑̓m̈́͋͘ě̤ͩ̉ͣ ̉ͪ͂̂͆̕oͦ̈ͭ҉t̯̏͒̎h̳̻̖͙̳̳e̼͖r̢̘̖̄ͮ̍̍ ̜̱͙̬͋̍f͝o҉͎ŗ̩̄ͣ̏̂͂u̱͢m̴̪͔͒ͣ͑̂̂ṡ͇̤̞̘̘̍ͅ,͍͉̐ͤ ͔̓b̠͓͒͆̿̆̀ű͉̪͉͔̯͙̙̀ͣ͘tͦ̇̔̽̐ ̗̋͐ͩ͂h͉͚̟̮̎̄ͪͧͨ̈̀e͌̓ ̋̂w̧o̥̭͖n̛͙̝̗̼͚̆̊ͬ̒ͤ͒'̱̩̓̑͢ṫ̬̣̟̭͓ͭͨ̂ͧ̎̍ ̰̹̪̳̻̼̾͐͂͒̇t̴̥̲̙̞̞̹̥ͣͭ̾̌̃el̜ͯ͆̓̈́̿̚͠l̷͍̱̰͔̠͋ ̪͚͙̗̓ͥͭ̈́̐ͅy̧͓o̘ͮͯ͑͑͂̀u͔͖̲̟ ̤̪̳͈͓̦ͮͅw̖̬̱̖̱̹̔h̲̺͉̞̩͍͞ŏ̂̂ͬ ̥͎̻ͪ̈́̋ͪ̋͜h̥̠̤̎́ͫͥě͚̃͐̃ ͍̂́ͧi̝͖͚̼s̢͎̥͛̂ͦ̍̓̍,̰̫̌̿́̉͂̆ͬ ̞̯͔͖̑͡s̷͇͎͉ͭ̋͑̾͌ọ̧̗̊ͭ͆̈́̑ ̟̹̜͊ͬ̌ͥ̍d͖̬̼̕ó ̮̤̥n̞̓ͫ̔ǫ͙̙͉͇̻͛̎tͬͪ̈́̈́̚ ͙̪́̋̍ͦ̚a̶͓͈͚̖̝̳̐̈́s̢ͮ̉͒ͭk̿͏.̡̭͎̏̈̆̈ ̻͖̃͐ͦ͆͂ͩ̊͞ ̥̗͚̣͇͈͑̐͐͑ͩ̅͝Į̥͎͓̭̝̰̆̓̀͑̅ͫn̠͕̩͋ͬ͂ ̱͍͎̻̟͑̇̊ͫ͂̚ͅr̸͓̝̖͚͈͛́̀͛ͅȅ̞̤a̝̣͓̤̹͓̺͒͌̈́̀l̗͚͚̥̥̻ͮͩ̓͑ͭͮ͛͞ ̅̊ͦ҉̤̯̠̦̥l͔ͣ̏̐i̯͙͉̣̜͕̞̒͗͒̋̋ͪf͚̯̼̞̽̈̈̔͆̌͡ȅ͚̺̮̬̣̥͂̄ͥ̚ͅ,͉̞̕ ̛̭̥͎̱͕̭̽ͦ̀ͨͥ͗̂h͔͕ē̦͚͓͉̱͖̔͗̉̑̆͝ ̥̠̹̼͚̖̮ͮ̓͆ͩǐ̛̳͈͖͎͗͐s̯͉̘̻͝ ͚͕̱̤̱̏ͬ ͔̗̯̰̒̒̈̆ͦ́̇̕ͅä͎̜́̔̆ ̵̰̮̪͂̇̃͐ͅv͇̼̫̥̬̿̌͋͊ͪ̃e͗̉̓ͣ̇r̥͈̤̬ỵ͛ͤ ̧̗̹̪ͪq̳͍̪̤̕ṳͧͥͣ̋̉ḯ̺̳͉̣̹̱͖ȅ̝̹ṱ̗̬͖̞̬ͤ̽̓ͨ ̡̗̭̩̊̃̇p̫̤̠̰ê̮̤̻̦ͤ̅̐͝rͭͯ̋̑̓͑ͧ̀ŝ̰̮̭͈͖ͧ͐̎ͫ̈ͅo̡̘̗̬̍̄̾͊̈ͫṉ͌̂̐̿ͤ͌̚͢,̹̆ ̹͍̖͋ͤͣ̋͠å͇̩͙͖̝̈̾ͨ̆ņ̎̎d̷̳̓ ̵͇̿i̷̙̼̙̮̭ͭ̉̇ͅͅs̼̺͎̘̼̆̓̽ͬͮ͑ ̵̮̖̺̞͓ͣ̔̊̄̀nͩ̊ͧ̑ͪ̓̓̀óͬͪ̃̀̌ṫ̩̥̆ ̨̫̙̇͗̀r̟͕ͪͥ̐̎ͩ̈́e҉̼͖ȃ̗̀͗͆ͮͯ͊͟l͉̦̱̪͙̅ͣ͆l̯̣̳̙̯̈́̾y̝̾͆ͣͮ̽ p̢̈͋ͥo̸͍̬̤͎̮ͯͪ̐̅̐p͙̞͚̗̺͌ͥu̞̰̦͙̥̮͖͌̓ͬ͑̀͐̚̕l̢̰̜͒ͧ̋̔ͧa̗͓̠̯̭ͪ̉̓̿̔̿͌r̞̱̥̝̯̀ͦ̉͗̽,̜̪͕̭̅͆̐̿͛ͫ̇ ͔̳̭b̘̜̫̆̂͞ͅu̢͎̚t̵͈̔ ͒ͧͥn̦̖̯̙̝̗̈́̒͌͂̆ͥ̌͘ớ̱̘̝̟͈̺̅t͓͍̼̯̰ͬ̈ ̥̬͓̘̫̎h̪̾͠a̡̹̩͕̮͐ͫ̍͊̎ͅͅt̥̓́é̶̞̲̜̫̰͇͚̍̄͊ͧ͋d͇̭̻̼͚ͭ̌̚.̞̯̺͚͇̌D̨̰͚̙͆̽ͬ͋ͤ͂ͫ͌͘͝r͚͍̗̬̩̘̻̥͇̤̻͖̝ͨ̽̆̂ͮ̈̈͛͆͒ͫͥ͋̇ͣ̚̕a̷̩̼̜̹̙̦̘̞̞̐ͭ̆̎͛̿̓̓̽̌͒̃͘͟ͅg̷̷̷̡̪̖̗̙͖̳̹͖̱͍ͫ͐͋̑͑͂ͪ̈́͌ͭ̎͜ờ̡̛͔̭̗͍̝͖͕͉̪̝̼̥̗ͮͭ̇͌́̽̾̈́̕͠n̿͑͌̏ͩ͊̚͏̴̣̯̗͙̜͙̪̲͙͚͍̬͚̝͙̮͟͠͠Eͭ̾͂͂̔́ͨ̌̚͘͢͏͏̪̟̼͓̼̪̝̻̲̻̦̝͎̟͈y̧̰͕̩͍̹͇͉̖̪͍͚̮̠̭̯̭̰͈͆̑͑̃ͣͪ͜͜e̶͊͋̾͑̉ͫ̈̂͐҉̣̗̗̤͔̺̱͉̯̠̜̠̰̮̱̦̖̀4̸̴̡̡͎̯̳̭͎̠̺̯̥̲̮ͤͯ̋̇͆̀ ͈͔̠̜̼͇̩͍̪͚͔̥̪̮̗͕̹̂͌ͯ͂͆̃͑̅́ͅŗ͎̣̞̜̟͈͚͌̏͂̒̇̾ͮ̌̅̀͋̐ͮͬ̽̏ͫ̑̈̕͢͡ę̶̮͔̦̭͇͖͋̓̃̒͑̿͊ͤ̂͋̂̈́̉͐͋ͩ͜c̢̟͓̝̼̳̫̃͆ͦ͂ͣ̐ͧ̈́͛̀̓ͤͥ̕͢ě̼̯̙͎̫̬̙̎͊̾͜͞n̷̵̶̡̯̪̥̲͚͖̩͈͕̍ͦ̚̚͝t̢̋͑ͭͩ̚̕͠͠҉̳̻͇̳̩̺̠̭̯̞̻͎̙̜̘̬̩̠l̸̨̼̞̞̙͍ͩ̉ͤ̽̉ͧͥ̆͆̀ͧͫ̏ͦͧ͘͜y̵̺̮̮̱̫͉̩̠͚̳̪̗ͤ͆̌̇̑ͭͯ͒ͧ̿̈ͮ̂͢͝ͅ ̨̛̛͕̪̣̬̟̜̞̯̠̹̤̈́ͤ̓͐ͥ̂́͡d̢̨͈̝̱͖̜͖̆̇̽̈́͊ͬ̉̐̂̓͆̉͒̉̓̀ͅi̺̞͖̤̔ͬ̊̏̍ͭ̌̇̓ͦ̍̔ͯ͌̓̚͘̕͞s̵̡͇̦̱̠͎͈̯̪̭̻̺̪ͧ̆̇̐͂̔̒̈̄ͮ͂ͣ͌̚͡ͅc̷̛̛̹̺̱͎̪̱̻͍̳͇͕͙͐̓ͦ̋̑̇̕͠ͅoͧͮ͐̎̈ͨͪͫ̋͗̿͋͋̀̈́̏̀͠҉̪̹͙͉̝͈̹͉̠̺̫͠v̵̟͔̝͍͕̙͖̣͈̦͔̪͎͍̘̙̏̒̓ͧ̑͒͆ͭ͂ͪ̉͒̕͟e̗̳͎̮̺̬̮̙͆͒̆̉ͯ́̅̚̚͘͝͠r̡̤̹̝̥̮͚͙̥̹̠ͮͤ̽̂͊͌ͭͧͧ̑̄͟͝͝ͅͅe̢͓͔̲̗̯͇̮̰ͪ͒̈͋̐ͫ͋̽̄̍ͣͣ̐̋͐̿̋̎̔ͅd̷̷͎̪̺̺̮̖̗̭̘ͮ̉̃̉ͭͯͅͅ ͧ̀ͮ͊͆͡҉̛̪͍͍͓̻̹͉̹̘͇̰̀̕ͅZ̵̧̨̰̩̪̹̠͇̜̆ͨ̄͛ͧͭ͆ͩ̓a̷̯̙̝̥͕͚̩̜͔͇̗̻̜͉̰̒̃̋̄͒ͯ̎͊̇̌̃͗͑͋͡͡ͅl̸̶̢̓̐̆ͥ̐̐ͧ̎́ͯͪ̍̿̉̋͝͏̮̤̱̯̞͔͕̫̠̞̪̭͉̖͎g̵̵͙̥̲̲̰̔̐ͫ̎̓̃͊ͫ͘͡o͙̙̺͎̯̊̄̈́ͭ́,̨̛͉͚̞̭̹̲͖̲͛̀ͧ̋̈́̏̋ͩͤͭ͑͑̌ͭ̀͟͞ ̢̡̼̱̞ͦ͂̒ͬ̉̐̈́̃̄̌̈̈͐̆͒ͫ̋͆͒̕͜a̢̝̭̞̬͈̦̦̥͊̋ͦ̄͛͐͑̃̽͛ͧ̊͡ͅͅ ̴̶̧̛̩͙̖̘̞̦̟͖͉̟̟͍̤̯̜͎̼̅͆͛͒͗̆ͬ̃ͪ̀f̢̌̒̈́̆̋̅ͩͩ̅̂͏̨̤̹̬̙̝̙͙͇͝a̴̳̮̺̗̍ͩͫͭ̂̒̀̒ͅc̻̪̗̦͖̪̰̭͚̙͖̮ͮ͒̍̔̾̿ͩͩͨ̚͞͡ͅt̜̺̯̙͕̤̰̖̗̗͉ͥͨ̄̆̾̋̀͟ ̷ͦ̎́̉ͪ̈́ͬͩͥ̏̇̑̎͞͏̪̥̱̹̺͈̫̪̯̤̻̼̜̝̖̥̲̖̮y͇̺̮̜̟̮̮̹̫͈̟̭̥̹̺ͫ̇̾̐̽ͪͮͭ̎̓̅̕͟͝o̧̡͔̺̯̞ͦͥ̋̉̆ͧ͊ͤ͂ͩ̕͢͝u̴̩̣̙͔̭̰͚̱̼͚̮̝̰̱̫̟̮̍̈̓ͥͪ̇̄͗ͦ̓͜ ̛̝̥̝̝͙͈͍͍̜ͫ̆̈ͣ͒͒͌̆̀́̄̌̓̚m͈̮̟̯̤͍̝̱͈̗̠̘͎͗͌̏̈́ͩ̔ͧ̑ͮ͌ͪ͂͊͘͠i̅ͭ̃̀ͮ̂̿̓̄̚͏͎̟̞͚̺̼͖̳͈̘̲͎̳̻̹͓͞͡ͅg̷ͪ̓̐͗̑ͮ͊̾̈́̌̃ͨ̓ͦͧ̽̒̒͏͏̳͍̼̠̪̱͉͈̜̦͈̖̝ͅͅh̵̷͓̮̥̟̞̲̅ͫ̎͗ͥ̾̔͌̊̕͞͞t̴̤̩̰̜͛̑ͮ́̋̂ͭ́ͤͨ͐ ̶̴͕͕͚͍͖̮̣̜̙̭̲̤̗̾͑̋̐̃ͮ̈͛͗ͩ̌̊̉̎ͅḣ̸͔͇̠̺͓̫̝̘̮̠̺̠͉͇͙̂̏̎ͬͣͪ̄ͩͩ̐̿ͤͪ̈́̓͋͑̃̕ą̴̸̨̘̩͍͇̳̖̹̯̎̔̏̂́ͯ̄̔̽̆̇͒̄͌̇̎͜v̗̰͚̫̪̱̟̤ͧ̆́̋̊̆͌͊ͮ̈ͯ̋͂ͯ̃͌̀͌̄̀̀͜e̲̳͇͈͖͖ͦ̒͒̆̇͂̊̃͌̓̃̑̊̚͞͡ ͭͥ͒͒͗͊҉̧̯̫̱͇̻̲̟̥͖̩̼̮̮͓̗̻̦b̴͂ͥͤ̑ͮ̾͊̌̑ͨ̍͋ͦͧ̿͑̊ͣ̂͠҉͓̟̹̹̞̹̖̝̩̕͟e̸̢ͦ̈́͐ͫ̉̽̄̽ͬ͝͏̷̰̫̯̭̩̗̰̮͙̖̦̮̮̫̣ͅe̔̾̏̑ͩ̕͏͙̖̩̱̲͔̼̫͞n̸̵̞̖̹͉͙͔̻̝̏ͤ̄̄͐ͥͮ̾ͦ̒̀̅̋́̐̑̕̕ ̧ͮ́ͣ͛̌͑ͩ̚͢͢͜҉̮̫̙̜̱̞̹̞͚ͅā̙͔̭̖͖̙͇͎̗͎̳̠̫̪̜̳̎̉̉̋͆͐ͩ̂͋ͭͤ̏͆̽ͫ̀͜͠͞b̶̸̰̠̗̥͖̻̗̘́̄ͥ̏̈ͩ̀͝ḷ̴̯͉̝̣͎̦̱̤̱͙̺̪͖̼̠̓ͮ͆̎ͪͮ͘͟͢e̛͔̬̺̯͍̮̪͈͉̤̣͈͇ͧ́̑̎̌̐͊ͨ́̌̒́̐͒̌̈͘͞ͅ ̸̶ͧ͌ͪ̎̿̾̃͌̃̉ͨ͘͠҉͇̣͈̞͈ț̶̗̮̱̹̦̖̪̞̯̖̯̭̖͂ͦ̃͂̈̒ͬ͑ͣ̉̂̎̌͊́́̀̕͜ǫ̵̴͍̟̙͕̟̖̫͈͚͎̯̖͕̠̳͔̞͌̓̓ͬ͟ ̢̧͌̃̎ͤͬ̈ͪ͛̊̓̽͑ͥ҉̪̥̺̰̜͖̝̞̠͉̳̪̬͓̰rͩ̑̀̎ͧ͑̋̒͒̍͟҉̸͎̦̟́ě̵̢̢̳̣͎̙̩͇̫̮͚̻̦̩͕͈̻͓̲̥͖̓͒c̡̍ͧ̈̽̋̔̑̓͊̃̆͜͏͚͉̼͚̼̜̰̯͕̗̥̺ọ͙̩̘̟͚͖̘̩͎̥̟̳̩̌ͥ̂ͥ͑̓̊̒͋ͮ͝͝ͅg̨͎͔͚̯̯̦̪͉̼̠͚͍̐ͩ̈́̔͌ͪ͐ͤ̍ͮ̂̊ͯ̑ͯ̚͜͞͝n̛̔̽͋ͫ͒̉̈́͛͐̅̄̿ͭ̊̄̇͒͞҉̛̠̘̙̞̬̰͈̺̝̝͚͕͉̹̗͎̀ͅi̢̛̪̲̻͉̼͙̟͖̣̩͙̦̩͊̉ͪ̄ͪ̓̏͗ͅz̵̨̔̇͗͑̃͒̎̑ͤ̊ͥ̔ͨ̎ͫ̚͡͏̠̱̝͈̤͕͖̪ȅ̷̢̛̜͕̫̘̭̙͕͗̌̓̉͑ͩ̅̓ͯͤ̆ͧ̈̆̎͐͘͟ͅ.̡͖̯̹̝͈̥͚̺͎̪̝̝̬̱̜̎ͧͭͧ̿ͩͩ͆ͤͬ͊ͪ̍ͨ̒ͬ͒ͫ̂͟ ̢̭̰̱̫̥̲͎̭̼͈ͪ̋̀ͧ̏͌̍͐̎͋̀͑̍ͮ̓͆͟͡ ̨̘͇͍͔̜̼̙͔̜͇͚̄̽͐ͫͧ̀͘͜͡H̦̦͔͕̩͕̗͇͐́ͨͫ̃ͩ̊́̐̕̕ę̷̥̯͍͈̮̤̻̜̍̃̾̆ͩ͝͝ ̴̨̪͖͔̰̝̭̻͈̪̺̼̖̖̦̞́ͥ͂̓͑̂̏̊ͭ͗ͧ̍̀͟ȉ̸̓̆̅̿҉̮̹͇̺͓̱̯͎̞͚̼̺̭̪͢͟s̨ͩ̐̐̂̎ͬ̊͑ͯ̄͛̃͢҉͙͓̳̱ ̸̵͓͕̹̆͆̀ͮ͌ͩ͊ͪͨͮ͌ͯ͗͠ȩ̬̜̫̝̘̭̖͖̻̖̜̼̭̖̩̖̯ͣͮ̐͘̕ͅḑ͖̬̩͚̼̆̏͑̿ͭ̅͢ḯ̓̈́͆ͨ̇̾̋̑̽̚͝҉̷̡̳̲͈̼̝͙̯͔̙̩̼̼̼͈̺͢t̸̸̨̛͕̖͔͇̜̥̭̪̳̫̠ͥ̒̓̈ͫ́̿̊ͨͣ͊̀̃̂ͯ͝i̸̵̹̻͇̯̖̺͎͚̳̜͍̲͕̤̫͗ͯ͒ͮ̀̌ͤ̀̉̌͗̚͡n̂̑̀ͩͪͮ͟҉̫͙̪͙͖̺͞g̪͇͍̫͕̪͔̖͇͉͇̖̣͖̻͙͔̠͚̾͛̊ͪ͘͝͡͞͡ ̴͓͉̗̬̲͇͉̩̖̭̪̥̽͒̔͗̔̑͛͗͒̎̈͗̎͆̎ͥͯ̽̈͘t̛̟̮̰̪̯̠͈͎̩̳͍̹ͮ̏̆ͩ̌ͩͭͬͮͤ̊̊̅́́̚̚h̵̜̺̜̲̞̣̏ͪ̔̉̔ͤ́ͩͮ̉̄̇̇̑͟͢͟i̸̡̡̼͚̤̘̣͙̥̺͙̲̱̺̯̍̏̓̒̍̒̑ͣ̓̈s̷͕͇̳̗͖̣̹͙͎̲̦͌ͭ̍̋̿̀̍̀ ̧ͪ̋̍͛͋͑ͭͭ́͏͕̖̹̫͙̭̝̭͉͔̘̮̠p̢̢̛̳̹̩̖̫̦̞̮͈͓̹̳̗̀ͮ̔ͣ̆ͥa͊̽͛̓̏̑̓ͤ̎̌̾̏͋ͬ͘͏̷̶͉͎̮̮͎̟͇̥̥̤͖͡g̯͉̲͖͕͚̱̝̠̜͇̺͉̟̪͔̞̐ͭͬ̇̎̊̔ͬ͐͗ͧ̊̎́̀ͅe̮̣͔̙̤̗̦͇̪̓̃ͫ̔̌ͦ̅ͪ͐͒ͮ͘͜͢͟͝ ̵̼̥̦̝̖̱̹͉̘̼͇͙͓͙̰͎̜͐̃́ͮͪ̿̏̄̔͆ͧͭ̏̆ͬ́ͪ͢͜ẅ̶̱͉͇͚̟̯͖͎̰̬͎̮̪͈͎̞̻̼̔ͦͩ́ͅi̾͗͐͗͏̛̲̬͉͙̙̱͚̦̘̱̟̣̦̺̭͖̯t̄̾̃̾͂̒̔͌̌̉̚҉̶̲͇̹̞̬͓͈̤̙̙̹̰̟̭̰̫̱͜h̙̼̺̹̬̗̟̳͕̗̗ͯ̔͋ͬͬ̏̾̅͒̉̋ͦͣ͐̂̚͝ ͍̱̩̜͚̦̫̳̐ͯͪ͊̓̍ͧ̋̅̀ṱ̸̞̞̠̞͉̹̝͕̞̜̟͊ͨͣ̎ͫ̕h̸̳̲͔̺̜͈̰̳̩̱͓̥̝͈̍͊̏͛ͨͮ̓̽̓̀̄̈́͑̌͆̔̀͟͞͡ǐ͖͎̖͇̗͎̪̺̣̬͑̃̔̑͐͒͊͆̀͡s̴̸͎̻͍̹̙ͮ̓͒ͪ̅̌̑ͥ̊̒͛ͨ̽̏̂́̚ ̛̺̜͉̥̲̮̙̝̱̺̜̝̐͆͋̉̔̾͐̄ͅs̶̴̛̙͈̥̼͎̫̰̩̬̩͈̣͇̞̉̈͑͑̒̿̉̉͢ͅt̶̴̮̦͈̮͕̳͕̦̳̥̯̠̖̗̺̠̩̑ͬ͂̂̎̃ͨ̚͜ų̡̛̗̘̝̻̦̇̀̍ͥ̅ͤ̐̐ͮ́f̥̠͈͉͕̯̺̪̺̥̩̩͂ͣ̌̀̚͢ͅͅf̓ͤ̌ͮ҉̨̮̳̼͚̲͚̥̲͜͢͝ ̷̧͚͖̺̖̖͓̯͕̰̩̹̹͗͑ͩͥ͆ͮ͂͗ͨͮ̇͋͛̊̑ͬ̔̇̍ͅḇ̛̛̦͚̯̺̳̻̲̩̮͐̄ͯͯͮ͊ͪ̐ͅḛ̵̷̯̯̻̼̓̄̆̏͢͝ç̴͎̻̖͔̬̜̰̮͚̻̰͕͔̰̣̼̐̔̾ͪ̒̾͛͑́͡ą̵̼͖̜̦̹͔̪̱ͩͮͮ̏̍̂̍̃͑̏ͭͬ̍ͣ͑ͧ͟u̲̤̻̦̪͚͍̦̭͖̞͉͕͖͊̔͛̿ͤͫ̇̂͒́ͣ̔̒̍̔ͬ̀͠͡s̷̵̶̪̞̘̩͇ͦ͊ͯͤ̒ͤ̏̓̑ͣ̍͊ͩͮ͘eͭ͋͑ͮ̇ͫ̀ͥ̊͗ͯ̃̂͊ͩ̄̚҉̵̢̪̠͉̪͖̮͕̮̬̗̟̪̞̭̮͓͝ ̤̲̰̤̯̪̼̺̜̭̮̺̟̻̩̟̗̏͛ͪͬ̈͛̈́͆̓̑ͣ̓̀͘͜͠ḩ̙̭͎̹̫̤͍̮ͨ̇̽͐̾̽ę̵̹̼̜̈́ͬ̔̌ͩ͊͗̅́̕͢ ̵̃ͧ͋̅̍͋͟͏͎̤̼̣̙͉̗̠̳̼̺͔̠͚̠͖͍ͅt̴̛̙̺͈̹̺͔͙̪̤̦̖͈̜͙̺̖̰͎̞ͧ̏̉̈͐̐̈́ͧ͗͘h̶̷̗̰͔ͪ̓̌̍͂ͮ̓͋̀͂̂̈́̀͠į̶̡͓̪̙̭̺ͧ͒̏ͣ̃̾ͣ͒̚͜͠ņ̵̟͔̙̥̀͐̂̋̈́̈́͢k̵̉̄̒ͪ̇ͬͥ̀ͦ̈̇ͧͤͩ̐̅͗͏̶̶̧̥̻̬̞̳̫͔̬͈̼̪͈͕s͙͔͚̜̰̻̫̻͚̾ͪ̆ͬ̉͊̐ͥͪͯ̍̿̉̑̆̏͂ͩͬ͡ͅ ̅̃͑̑͛͑̚͝҉̷̡҉̻̘̦̘̟̳̖͕̥̻͓̣̼̪̮̖͖ͅi̶̴̡̭͎̗͙̥̫̘̝̭͈̺̱͙͑̐͒́ͨ͐̐̿̿̌̽̈́̄ͫ͐͂ͧ̂͟͠t̶̶̻̦͖̖̮̣̥̜̹̘̥̯͔̣̺̜̙ͫ̑̄ͭͥͯ̓ͮ̏͂̑ͥ̈́̿̈́ͣ̋́̚ ̥͇̣͎̞̜̩̟͙͇̼̠̲̹̞̫̽̊͋͊͌̅ͤ͂͌͂̆͂̓͠͝i̔̓ͨͥͮͭ̿ͨ̏̋̚͏̴͕̣̲͇͙̭̰̠̜̙̠̰ș̮̳̲̝̗͚͉̥̞̫̀͆ͮ̾͗ͮ̏̓̇́̉͌̃͢ ̨̆̆̄̅̂ͯ̄̋̚͡͠͏̤̖̱̹̹̗̥ͅf̧̈́̌ͯͦ̇̇̂̅̏͂͐̉ͬ́̍͑ͨͧ͘͏̡̼͓̝̩̩͉̫̣̤̠̲͓̪̜͇͔̗͟ͅu̵͇͉̳͍̣̤̱͒̑ͩ̎̏͊͌̄ͧͭ̂ͫ̈́̍̎̚͝n̰̰̻̫̭̪͕̮̣̹̗͇̠̈́ͪ͌͐́̍ͫ̀͟͠͠ṅ̡̘̯̰̦͐̇̒ͥ͑̓̑͂͑̆̌̉̑̈͊ͥͯ́̚̕͟͠y̶̸̜͎̰̬̲̣̘͕̻̜̪̰̺̟̠̲̎̀ͬ̂́̓̈͑̅͛̄ͩͤͮ̚͠.ͯͭ̓̐̆̈҉̴͖͖̣̙͉̙̩̰̪̼̻̕͡ ̡̢͆̇̾͒̏̎͛̀̂ͨ̍͗ͨ͠҉̧̞͓̭̯͙̥̬̲͍̞ ̨̢̖̘̳͓͙̟̥͍̼͇ͬ̄͒̐ͩ̓̽̆̓̃͐ͫ͑ͬ̐ͥ̚͞Bͩ͋̓̽́̈́ͧ̿ͫ͏̻͈̯̥͡ũ̸̢̘͇̣͕̤̯̟̩̼̘̼̩̹̫̝̭̃͆͗͑́ͣ̽ͥ̏ͪ͒̍͛ͨ̓̚ť̸̛̳̙̘͔͙̞̻͎̻̥͉̟̤̬̜͎̳̹ͨ̊̃̃ ̡̛͚̯̙͚͓̻̖̙̻̤̩̠͇̂̓ͯͮ̔͑ͧͨ̐̀ͩ̊ͨ̀̍̎͐̐͞ͅÎ̧̘̞̖̰̩̿̋̒̋̾ͭ͑ͣ͘͜ͅ ̛̗͚͍͍̝̻͍͓̬͍̝͚͙͍̜͒͋̄ͪ̓̐̀̈̐̃ͤͯͨ̎̆̀̊͆̚͢͠ͅḑ̸̴͍̹̹̰̖̝̝͖̞̱̱͚̜̭͂ͬ͋͆͒͊ͮ̑ͮ̿͝ơͯ͌ͯ͐̅̑̀̀ͫͥ̚͏̻͚̹͓͎̳̙̤̳̠͡ͅư̡̬̖̠̗͓͍̲͚̪̖̐ͦ̇͆̅̂̆ͦ̀͟ͅb̸̛̙̗͉̼̥̱̰͍͖̙̉̆ͨͣ̇͌͐̿̓̚ṭ̸̯̱̙̜̻̻ͮ͐ͫͪ̃͂̀̄͛ͯ̐̚͘͢ ̀͛̅ͬ̿͋̍͆ͨͫ́҉̸̧̝̘̼̺̩̥͈̺͎͎̜̘y̴̛͎̞̺̠̰̳̝̪̮͔̘ͪͬ͌͊̄ͮ͒̾̑͊̋̍̍ͨͬ̋ͩ͐̚o̢̔ͮͫ̏̆̒͂̚͏͏̵̴̦̳̳͓͍͇̰̙̥̭̩̗̙͓̫͍͓͉ͅűͬ̋́̈́͑͋̓̂͛͒ͦ͒͆͌ͩͮ͗͏̸̵̱͍̘̼̰͔̝̮̳̰̲̻̼͇͍ͅͅ ̶̨̳̱͚̺͈͔̼͔̑͗͌̋̿ͨͤ͝͞h̡̜͎̩̜͙̖̙̘ͭ̍ͨ̃̈͑ͦ̉̿͂́͊͒͊̃͋̀a̷̅̇̓́̎ͮ̋͑́ͥ̆̽̒̎͂̐̉̚҉̞̯͇̩͞v̴̂̾̂̔̊͆͊̀҉̨̳̭̫̹͓̰̦̰͙͙̖̗̟̬̞e̸ͥ͒̌ͤ̇̂̔̍ͤ͊̽̓̔͌̚̕͢҉̰͎͍͚̯͇͓̬̀ͅ ̨̛̙̜͕̥͓͉͎̣̬̮͕͇͔̫̈̃ͭ̐ͥͯ̌͌ͨ́ͬͧ̈́̚͡b̶̝͎̱̺͙͈̞̮͎̞ͨͬ̈ͣ̌́̒̐́̽ͣ̍ͪ̓̋̓̃͘͝e̸͊̓̐ͣ̈́ͬ̎̒ͯͭͨͥͩ́̚̕҉͚͓̻̻̣̠̪͚̘͕̜̖͇̝̺̥eͥ͛̂̈͊͑̀҉͖̙̬̠̗̖̗̠͉͚͍̮̣̳̹͉̗̠̣́͞n͍̹̺͕͓͍̞̖͚͚̯̏̽̈ͭ̎ͩ̓͒ͧͧͨ͗ͪ͋ͬ̍ͦ̌̀̕͘͡ ̷̡̫̯̫̤ͥͨ̊͂ͨ͗ͫͦ͌̂͐̕͢ͅa̶̶͇̘̫̥̘̹̯͇̠̼̟̣͇͔̤͙ͥ̔̇̔͗̋͋̐͂ͧ̒̈́ͥͥ́̄̋͑͡ͅb̸̵͕̠͍͙͖̠͒̊ͪ͌ͮ̓̇ͭ̀͞͞lͮ̒ͣ͐̌̓̅̃͐̎ͭ̌̊̐̇ͮ̚̚҉͏͏̞̻̰͕͓̖͓̪͔̕͞ę̺̻̙̠͍͙̦̺̤͕͖̩̲͎̱̙͔̭̌̃ͨ̓̾ͭͭ̅́͢͡ͅ ̸̳̬̙̼̯̩̣̭͎͉̎̌̅̄̈́́̓́̀ţ̸̻̜̯̺͒͊̅̅ͬ̍͊̑̀͘͞o̷̢̢̙̹̹̳̻ͭͩ͂̅ͮ͑ͮ͋͑͞͠ͅ ̡̢̌͂̍̉͏̫̣̤̼̙͈̖̞̥̜͎͍̱͙̼̹̝͔ͅr̔͆́̀ͭ̈̌̄҉̷̠̟͓̪̟̟̹̟e̡̡͚͉̼̪͖̠̿ͭ͒̈̎̂͆̏ͪ̀aͨ̽̍̊̽̈͆̂͊͐̐̑͊҉̰̥̠̱̱̼̠̬̗̱̩ͅd̷̢̹̺͎͉̗̱͊̏́̔̀͗̆͒ͪ͑ͣ̈ͪ̚͘͟ ̛̙̙̩͈͖̠͖̤̪͚̰̤͎͈͓̓̿̐ͨ̈́ͮ̏͘ͅt̶͕͇̖̫̞͈̣͖̭͓̹̻̗̲̖͐͑̊̈͋̌̏ͤ̓ͮ̔͗͛͛̊́̕͡͡ͅh̸̛̗̹͇͓̞̘ͤ̾̎̈́̊̈ͮ̇͛̉̋̈́̂̚͡i̩̥̳͇̣͔̝̮͓̳̠̰̭̮͕̥͋ͫ̇ͪͣͤͣ̌̓ͤͥ̌͑ͨ͊́s̴̰̤̝̳̠̺̪͙̤̮ͫ̌̈̅͛́ͭͫͨ͝ͅ ̵̷͎̣̟͉͖̤̳̯̳̱̤̻̯̬̙̺̠͛͋̓ͨ̅̆̍̈̀ͅp̔̅̇ͤͫ̐ͥ̊͑ͪͣͦ͌̌ͮ̋̍̚͏̬̠͔͖͍̖͙͎̙̹̫̰̩̼̻̰̹̕͟ä̞͍̱̲̥̻͔̯̤̙̞̳ͭ̀̒́̕r̵ͬͫͨ̎̀͏͍̟̙͎̝͙̼͉̞̖̗̟̣̕ţ̵̛̤̝̙͎̪̭̓ͭ͌̇ͧͮͬ͘͝.̶ͯ̃͒̑͗ͮ͒ͯ̏̈́͜͜҉̨̣͓̠͕̗͈̝̜̺͕̣͙̥̲


History

DragonEye4 first joined in late summer of 2009, although he had read the forums occasionally since that spring. He was not hated, accused of being an alt, or noted for acting n00bish at all, mostly because he did not call attention to himself early on. He quietly supported several petitions in the feedback section, such as the Glass Paints and the Advanced Editor Petition. He also joined the Knights of Lusum, an organization whose goal was for the Knight Archetype to be repaired.

Signature Images

Here is the collection of low-quality signature images DragonEye4 made for himself:

Buy Moria

A signature devoted to the TV show Chuck

Conspiracy

A signature to promote the Emoticone Forum

DragonEye4Cell

A signature to promote the fun I had with the Cell Editor

Don't Worry

A signature I adapted from a middle school science teacher's wall

DragonEye4

A signature devoted to Ancient Egypt

Glass Paints

A signature to remember the cool Glass Paints thread, from a time when Maxis actually spoke to people in the Feedback Section and improvements for the game seemed possible.

Judge Yama

A signature devoted to the video game Folklore

Spam Wars

A signature to remember MetroPolice and the Spam Wars

Precursor Text

A signature in the language from the Jak and Daxter Video games. It reads "DragonEye4" and then a quote from one of the games.

Emoticone to the Knee

Another Emoticone Signature, using a meme popular back in 2011-2012

==

Sporum members

Developers
MaxisDangerousYams · MaxisWill · MaxisCactus · MaxisKane · MaxisKyle

SporeMasters (They be bannin')
SporeMasterSlime · sporemasterjoe · SporeMasterPetreak · SporeMasterPM · SporeMasterCopper · SporeMasterSlyth33 · SporeMasterNumerator · SporeMasterParkaboy · SporeMasterMidas · SporeMasterVek · SporeMasterLadyM · SporeMasterRa · SporeMasterDOGC_Kyle · SporeMasterDog · SporeMasterLightning · SporeMasterRob · SporeMasterKaliena · SporeMasterShardsOfBlue · sporemasterblackbird/former Chuck Norris

The Normal Members (a.k.a. the truly epic ones)
The Legitimate Alts · :cool guy · <Equinox> · 8Jacko9 · AaronMk · agentcorrina · Airedale11 · Alpacaman · AlteredGenesys · andrew_6595 · arastoph · Aravan99 · ArsDraconis · ashkelon · Ashloc · BenKane · BurningCake · camaroKar · CaptainGreene · Cavalier639 · CrimsonHunter89 · cwarloe · Damnagoras · Darwin2011 · Davopotamus · DernGalaxyfist · Didzo · Dino90210 · Ditto20 · Doomnova · downrater5 · Dracilust · DragonEye4 · DragonFame/ShadowCause/Hawkbird2000 · Dragonvoid · Drew980 · Dustpuppy111 · Emotionist · Eochaid1701 · eRaz0rHead · EthanAlex · FlameEmperor · footvents · GandWuser · Glasspinne · ghostofillusion · Governator123 · GrandHox · HabaneroArrow · Haxorzunited14 · Imperiex-prime · inferno7 · IZ-Cultist · Jabba the Hutt · Jaconan · JaeOnasi · Jbotski · Jch2897 · Jeffrey94 · jellyman12 · Jeremiah9790 · Joefesok · kaleb702 · Kiwi00 · koopakilla · Lokaz · LordOfDestiny · Masonicon · MinionJoe · Moonsina · Mootacoo · Mouthwash · N-Minus · Novayaman · Ocelot-Adamska · omnivex · Orthidostiss · Rebecca1208 · Pelicanthor · Pie4Pigs · Poisson14 · Rebecca1208 · RevanRedeemed· Ryuujin · Sakiara · schnautzr · shadeofmoose318 · ShrimpCocktail · spleenman225 · Spode-an · Spyro4 · Taupo · techno605 · the_N · TheDippster · TheHuk · TheLudicrous · Thomas1134 · TorchwoodArchive · Trickatel · TyrannoFan · tyrannolodon · ultimateplay91 · Unobtanium · Velociraptor_guy · Vilageidiotx · Voter · WOLFIN298 · Xbc97 · xDoomsoulx · Xolag · yoshii · Zaroas · zonkal

Spammers and Trolls
The many 4chan Invaders · 5poreMasterPwn · biollantefan54 · CaptainOomp · Coupon12 · Fleenook · GreenH43ball · JorgeMerino · Life0nMars + Alts · Lolicont · luhjgh · MetroPolice · Paxxon · PrinceShu · Psycrix · RegularSpode · RPtroll and Bloodkplzthxlol · Sean1111 · Sharpy63 · ShnarfBird · spinus · spuke · STUPIDOO · The_Black_Ice · UFO12355 · valevaly · ItAllGood · MrPropoganda · And a bunch of Minor Trolls

Please note that this is a work in progress and not a complete copy of the Sporumers page.==[[Category:Been around longer